معرفی کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی

خانم دکتر شهربانو عالی، دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان

آقای حمیدرضا لطفی، کارشناس امور اداری

آقای محمد اثنا عشری، کارشناس امور انضباطی

خانم طاهره هنرمند، مسئول دبیرخانه

خانم زهرا پاسبان، کارشناس امور انضباطی

خانم فاطمه توکلی، کارشناس تحقیق

خانم فخری کوهی نژاد، کارشناس تحقیق

خانم اکرم قاسم ابادی، کارشناس تحقیق

 

 

tamas1