جلسه شورای انضباطی با رئیس اداره خوابگاهها و سرپرستان و اداره تغذیه

در تاریخ 3 شنیه 97/8/15 دبیر و تعدادی از کارشناسان شورای انضباطی با حضور در محل اداره خوابگاهها با رئیس اداره خوابگاهها و سرپرستان و کارشناسان اداره تغذیه به گفتگوپرداختند و ضمن صحبت رئیس اداره خوابگاهها و سرپرستان در خصوص مسائل انضباطی در خوابگاهها و کارشناسان اداره تغذیه ضمن ارائه توضیحاتی از طرف دبیر شورای انضباطی در خصوص عملکرد شورای انضباطی در مورد مسائل مرتبط و شیوه تعاملات بیشتر گفتگو و هماهنگی به عمل آمد .

 

1212-1

 

1211-1

 

 

 

 

tamas1