جلسه شورای انضباطی با اداره دانشجویان بین المللی

در تاریخ 97/8/2 دبیر و تعدادی از کارشناسان شورای انضباطی با حضور در محل اداره دانشجویان بین المللی با رئیس و معاون محترم این اداره به گفتگو پرداختند و ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص عملکرد شورای انضباطی در مورد مسائل مرتبط و شیوه تعاملات بیشتر گفتگو و هماهنگی به عمل آمد.

tamas1