پنجمین جلسه هماهنگی با دانشکده ها

پنجمین جلسه هماهنگی با دانشکده ها در تاریخ 97/7/30 در محل دانشکده دامپزشکی با حضور دبیر و تعدادی از کارشناسان شورای انضباطی و هیات رئیسه دانشکده دامپزشکی برگزار شد . در این جلسه خانم دکتر عالی دبیر محترم شورا گزارشی از عملکرد شورای انضباطی ارائه کردندو در خصوص اهداف و عملکرد شورای انضباطی مطالبی مطرح شدو اقای لطفی کارشناس محترم شورای انضباطی  اماری از احکام انضباطی صادره مربوط به دانشگاه و دانشکده ارائه کردند ودر خصوص موضوعات مرتبط مذاکره و تبادل نظر صورت گرفت .

 111-3

111-4

tamas1