چهارمین جلسه هماهنگی با دانشکده ها

چهارمین جلسه هماهنگی با دانشکده ها در تاریخ 97/7/24 در محل دانشکده ادبیات با حضور دبیر و تعدادی از کارشناسان شورای انضباطی و هیات رئیسه دانشکده ادبیات برگزار شد . در این جلسه خانم دکتر عالی دبیر محترم شورا گزارشی از عملکرد شورای انضباطی ارائه کردندو در خصوص اهداف و عملکرد شورای انضباطی مطالبی مطرح شدو اقای لطفی کارشناس محترم شورای انضباطی  اماری از احکام انضباطی صادره مربوط به دانشگاه و دانشکده ارائه کردند ودر خصوص موضوعات مرتبط مذاکره و تبادل نظر صورت گرفت .در انتها هیات رئیسه هم پیشنهاداتی را ارائه کردند .

 

2018-13

 

 2018-11

 

 

 

 

 

 

tamas1