برگزاری همايش و كارگاه آموزشي مسئولين شوراهاي انضباطي موسسات آموزش عالي غير دولتي استان خراسان رضوي

  همايش و كارگاه آموزشي مسئولين شوراهاي انضباطي موسسات آموزش عالي غير دولتي استان خراسان رضوي در محل سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

 

IMG 2095

 

IMG 2079

 

در اجراي بخشنامه شماره  22480/ 4 مورخ 97/3/97 معاون محترم وزير و رئيس شوراي مركزي انضباطي دانشجويان در خصوص سامان دهي مجدد شوراهاي انضباطي موسسات آموزش عالي غير دولتي، همايش و كارگاه آموزشي يك روزه با هماهنگي دبيرخانه شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد و شوراي منطقه 9 موسسات آموزش عالي غير دولتي با حضور تعدادي از معاونين، دبيران و كارشناسان شوراي انضباطي اين موسسات در محل سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

در ابتداي همايش پس از تلاوت آياتي از كلام ا.. مجيد، آقاي دكتر طيراني رئيس دانشگاه خيام و رئيس شوراي منطقه 9 موسسات آموزشي غير دولتي ضمن خوش آمد گويي به حضار از برگزاري اين همايش و هماهنگي خوب دبيرخانه شوراي انضباطي دانشگاه فردوسي به عنوان دانشگاه منتخب استان با موسسات آموزش عالي تشكر و اظهار اميدواري نمودند تا همايش هاي تخصصي در ساير زمينه ها مانند آموزش و ... به صورت منظم بين موسسات غيردولتي برگزار و با دعوت از كارشناسان دانشگاه فردوسي هماهنگي و تبادل تجربيات صورت گيرد ايشان در ادامه از واگذاري شوراي تجديدنظر به دانشگاه منتخب استان اظهار رضايت كرده، تجديدنظر در احكام بدوي صادره توسط موسسات در دانشگاه فردوسي به عنوان يك مرجع بي طرف را موجب سلامت بيشتر احكام صادره دانستند.

در ادامه آقاي دكتر طاهري معاون فرهنگي اجتماعي و دانشجويي دانشگاه فردوسي ضمن خير مقدم به حضار و ذكر سابقه تصويب آئين نامه انضباطي دانشجويان و شيوه نامه اجرايي مربوط به آن، از پيگيري و برگزاري نشست هاي تخصصي بين كارشناسان "وزارت علوم، تحقيقان و فناوري" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" براي بروز رساني شيوه نامه در راستاي ايجاد وحدت رويه و رعايت حقوق دانشگاهيان خبر دادند.

خانم دكتر عالي دبير شوراي بدوي انضباطي دانشجويان دانشگاه فردوسي سخنران بعدي همايش بودند كه ضمن خير مقدم به حضار و اظهار خوشوقتي از حضور در جمع همكاران موسسات، توضيحاتي پيرامون روش شوراي انضباطي دانشگاه فردوسي كه مبتني بر اتخاذ شيوه هاي تربيتي و پيشگيري از  تكرار تخلفات مي باشد ارائه نمودند.

سپس جناب آقاي قبانچي عضو هيأت علمي گروه حقوق به عنوان سخنران تخصصي همايش به نكات مهم حقوقي در فرآيند رسيدگي به تخلفات دانشجويان اشاره نموده، ضمن ذكر نمونه هايي از تجربيات خود در مدت بيش از 8 سال دبيري شوراي انضباطي دانشگاه فردوسي، رعايت كامل قانون و حقوق دانشجو در فرآيند رسيدگي و صدور رأي را موجب اطمينان خاطر مسئولين از سلامت و استواري احكام دانستند. سخنان ايشان با پاسخ به پرسش‌هاي حقوقي حضار پايان يافت.

همايش با ارائه كارگاه آموزشي توسط كارشناسان شوراي انضباطي ادامه يافت. در اين كارگاه ابتدا ضمن تحويل شناسه و رمز ورود به سامانه شوراي مركزي انضباطي نحوه ورود ، تكميل اطلاعات و قابليت هاي اين سامانه توضيح داده شد و تأكيد شد براي تشكيل شوراي بدوي انضباطي دانشجويان در موسسات در مرحله اول بايد مشخصات اعضاء ثبت و به تأييد شوراي مركزي انضباطي برسد.

برنامه بعدي كارگاه ارائه مباحثي بود پيرامون فرآيند تشكيل شوراها و رسيدگي به پرونده هاي انضباطي دانشجويان شامل: اهداف، نحوه تشكيل، تركيب و شرايط عضويت اعضاء، حدود اختيارات و وظايف ، فرآيند رسيدگي به تخلفات ، نحوه رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر  و نكات لازم براي ارسال پرونده هاي انضباطي به دانشگاه فردوسي.

پس از شركت در نماز جماعت، پرسش و پاسخ در خصوص مسائل جاري شوراها و تبادل تجربيات حضار آخرين

برنامه همايش بود كه حدود 1 ساعت به طول انجاميد.

tamas1