سومین جلسه هماهنگی با دانشکده ها

سومین جلسه هماهنگی با دانشکده ها در تاریخ 97/6/25در محل دانشکده تربیت بدنی با حضور دبیر شورای انضباطی ، تعدادی از کارشناسان دبیرخانه شورای انضباطی و هیات محترم رئیسه و کارشناسان دانشکده تربیت بدنی برگزار شد در این جلسه ضمن توافق همکاری طرفین در خصوص موارد انضباطی دانشجویان ، گزارشی از اهداف و عملکرد شورای انضباطی و امار احکام صادره در خصوص موضوعات مرتبط ارائه گردید.

tamas1