اولین جلسه هماهنگی با دانشکده ها

اولین جلسه هماهنگی با دانشکده ها در تاریخ 97/5/3در محل دانشکده ریاضی با حضور دبیر شورای انضباطی ، تعدادی از کارشناسان  شورای انضباطی و هیات محترم رئیسه و کارشناسان دانشکده علوم ریاضی برگزار شد در این جلسه ابتدا هیات رئیسه دانشکده از تبادل نظر و همفکری با شورای انضباطی ابراز خرسندی نمودند . در ادامه در خصوص اهداف و عملکرد شورای انضباطی مطالبی مطرح شدو پس از ارائه اماری از احکام انضباطی صادره مربوط به دانشگاه و دانشکده در خصوص موضوعات مرتبط مذاکره و تبادل نظر صورت گرفت.

tamas1