دومین جلسه هماهنگی با دانشکده ها

دومین جلسه هماهنگی با دانشکده ها در تاریخ 97/5/16 درمحل دانشکده علوم تربیتی با حضور دبیر شورای انضباطی ، تعدادی از کارشناسان دبیر خانه شورای انضباطی و هیات رئیسه و کارشناسان دانشکده علوم تربیتی برگزار شد در این جلسه ضمن ارائه گزارش از اهداف و عملکرد شورای انضباطی و امار احکام صادره در خصوص موضوعات مرتبط همفکری و تبادل نظر شد .

 

tamas1