اختیارات و وظایف شورای انضباطی

 

الف) رسيدگي به جرایم عمومي دانشجويان:

مواردی مانند تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل (اسناد يا عناوين)، سرقت و غیره

ب) رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري

مواردی چون:

تقلب در امتحان

فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شرکت به جاي ديگري در امتحان

ارتكاب هر فعلي که موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه‌های دانشگاه يا خوابگاه شود.

ايراد خسارت به اموال دانشگاه

عدم رعايت مقررات دانشگاه (به‌عنوان مثال شرکت در اردوهاي دانشجويي بدون گرفتن مجوز از مديريت فرهنگي دانشگاه، اعم از اينکه مبدأ حرکت داخل دانشگاه باشد يا خارج از آن و نيز اعم از اينكه از مراجع بيرون دانشگاه مجوز گرفته‌شده باشد يا خير، ممنوع است.)

ج) رسیدگی به تخلفات اخلاقي

مواردی مانند:

عدم رعايت شئون دانشجويي

استفاده از نوار هاي ويديویي يا صوتي يا لوح هاي رايانه اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش، تكثير، توزيع این‌گونه وسايل.

استفاده يا توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عکس‌های مستهجن يا آلات لهو و لعب.

استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد وفروش و توزيع این‌گونه مواد.

استعمال دخانيات در دانشگاه و اماكن وابسته

داشتن رابطۀ نامشروع

تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع

عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل 

tamas1