معرفی مدیران تا کنون

دبیران شورای بدوی انضباطی دانشجویان از سال 1369 تا کنون

نام و نام خانوادگی

آغاز تصدی 

 پایان تصدی

سیدحسین رضوی

69 

74 

سیدحسین حسینی

74 

 77

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

77

 80

علی اکبر مجدی

80

 84 

حسام قپانچی(قبانچی)

84 

93 

زهرا طبیبی

93

 95 

شهربانو عالی

95 

ادامه دارد 

 

tamas1