اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تصویر تماس

دانشگاه فردوسی مشهد- شورای انضباطی دانشجویان

آدرس:
دانشگاه فردوسی مشهد- سازمان مرکزی - طبقه 1+ - حوزه معاونت دانشجویی 9177948974

تلفن: 38836032

فکس: 38836052

http://dc.um.ac.ir

فرم تماس


سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

اطلاعات اضافی

tamas1