1. اخبار
2021-10-11-09-42-12
۱۴۰۰/۰۷/۱۹

پنجمین جلسه هم اندیشی همکاران شورای انضباطی

پنجمين جلسه داخلي سال 1400 (اولين جلسه سال تحصيلي جديد) در تاريخ يكشنبه 1400/7/4 از ساعت 12 الي 14 با شركت كليه كاركنان دبيرخانه شوراي انضباطي به رياست خانم دكتر عالي برگزار گرديد. در اين جلسه پيشنهادات همكاران در خصوص ارتباط ، ارائه آگاهي و استفاده از نظرات دانشجويان، اساتيد و كاركنان مطرح شد و بر...